Wydruk faktury VAT wprowadzonej w module NALEŻNOŚCI

Rozwiązanie umożliwia wydruk faktury VAT do dokumentów wystawianych bezpośrednio w module NALEŻNOŚCI (bez zlecenia sprzedaży). Zmodyfikowany format wydruku faktury sprzedaży zawiera wszystkie obowiązkowe elementy, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Na fakturze drukowany jest także numer konta bankowego, na jakie Klient powinien dokonać zapłaty. Ponadto rozwiązanie daje możliwość drukowania dodatkowych informacji z załącznika wprowadzonego w […]

Wydruk dokumentów OT i LT

Rozwiązanie pozwala na drukowanie bezpośrednio z systemu dokumentów przyjęcia środka trwałego do ewidencji (OT), bądź dokumentów likwidacji środka trwałego (LT). Dokumenty drukowane są na podstawie wprowadzonych do systemu danych, tak więc aby dokonać wydruku OT, spełnione muszą być następujące warunki: w systemie musi istnieć kartoteka środka trwałego, środek trwały musi mieć przypisaną wartość początkową.

Raport stanu „na dzień”

Raport stanu „na dzień” prezentuje dane w ujęciu ilościowym lub wartościowym na dowolny dzień w przeszłości określony przez użytkownika. W celu uzyskania informacji dotyczących ilości na stanie dla poszczególnych pozycji magazynowych, należy uruchomić raport stanu „na dzień” – Ilość. Natomiast w celu uzyskania informacji dotyczących ilości i wartości na stanie dla poszczególnych pozycji magazynowych, należy […]

Niezaksięgowane paczki według daty Księgi Głównej

Niezaksięgowane paczki według daty Księgi Głównej Standardowa funkcjonalność systemu JD Edwards pozwala wygenerować Raport Niezaksięgowanych Paczek według Daty Księgi Głównej. Jednakże w warunkach selekcji tego raportu nie masz możliwości zdefiniowania zakresu paczek według daty księgowania dokumentów. Dlatego jeżeli zastosujesz nasze rozwiązanie uzyskasz pewność, iż paczki księgowe zawierające dokumenty z okresu finansowego, zostały odpowiednio zaksięgowane.  

Aktualizacja Daty Zamknięcia Faktury Należności

Rozwiązanie to pozwala na weryfikację zgodności daty ostatniej płatności faktury widocznej w przeglądzie Księgi Klienta z datą ostatniego dokumentu płatności faktury. W przypadku wykrycia niezgodności, aktualizuje dane w księdze klienta, co ma istotny wpływ na prawidłowe działanie standardowych raportów „na dzień”. Wynikowy wydruk pokazuje dwie sekcje: Dokumenty, w których data zapłaty faktury była inna niż […]

Zestawienie przychodów i rozchodów magazynowych

Rozwiązanie to pozwala na uzyskanie sumarycznej informacji o przychodach i rozchodach dla wybranego magazynu w określonym przez użytkownika zakresie dat. Możliwe jest również uzyskanie zestawienia w bardziej szczegółowej formie tj. z podziałem na lokalizacje. Funkcjonalność rozwiązania pozwala na agregowanie danych według: Numeru pozycji, Lokalizacji (opcjonalnie), Klasy Księgi Głównej, Oddziału / zakładu.

Wydruki transakcji magazynowych

Aplikacja zawiera szereg mechanizmów generujących wydruki transakcji magazynowych uwzględniając zróżnicowane polskie przepisy prawne oraz specyficzne wymagania Klientów w pełni zastępujące standardowe wydruki zaimplementowane w systemie JD Edwards. Są to: 1. SPRZEDAŻ: Dyspozycja magazynowa, Dokument WZ, Dokument M -; 2. ZAKUPY: Zamówienie zakupu, Dokument PZ, Dokument M +, 3. GOSPODARKA MAGAZYNOWA: Zwrot wewnętrzny, Wydanie wewnętrzne, Przesunięcie […]

Wydruk faktury VAT oraz wydruk faktury korygującej

Ze względu na zróżnicowane przepisy prawne oraz specyficzne wymagania Klientów w poszczególnych krajach, dostarczana wraz z systemem JD Edwards standardowa funkcjonalność wydruku faktur VAT oraz faktur korygujących dzięki tej aplikacji została uzupełniona zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami. Została ona przygotowana zgodnie z wytycznymi polskiego Ministerstwa Finansów co do wydruku faktury VAT oraz faktury korygującej. Tak więc […]

Wyciąg bankowy i transakcje kasowe

Aplikacja umożliwia obsługę wyciągów bankowych oraz wprowadzanie transakcji kasowych na jednym ekranie z równoczesnym drukowaniem zestawień / dokumentów, zmianą statusu wyciągu, kontrolą salda początkowego i końcowego. Aplikacja pozwala także na wskazanie i skonfigurowanie kont bankowych / kasowych oraz zdefiniowanie użytkownika (lub użytkowników) posiadającego prawo realizacji operacji bankowych / kasowych w systemie. Zalety: Szybkość i wygoda […]

Rozliczenie produkcji według pozycji magazynowej

Aplikacja jest kompleksowym rozwiązaniem pozwalającym na rozliczenie odchyleń materiałowych i produkcyjnych do poziomu pozycji magazynowej. Wykorzystuje raporty alokujące odchylenia od kosztów bezpośrednich produkcji: zużycia surowców i materiałów oraz robocizny według zaewidencjonowanych zużyć poszczególnych składników produkcji, a także kosztów wydziałowych. Raporty przetwarzają dane i wykorzystują klucze rozliczeniowe z różnych tabel systemowych, tworząc zapisy w dedykowanych tabelach. […]